Ommelander Rekenkamer: de uitvoering van het subsidiebeleid

Met het verstrekken van subsidies zijn grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen gemoeid. Door het verstrekken van subsidies kan een gemeente instellingen en organisaties stimuleren bepaalde activiteiten te verrichten zodat gemeentelijke beleidsdoelen worden behaald. Hierbij is vrijwel altijd sprake van een wederkerig belang. De gemeente wil namelijk bepaalde doelen behalen, terwijl de instelling haar activiteiten graag wil uitvoeren.

Het proces van subsidieverstrekking bestaat uit verschillende onderdelen: de aanvraag, de subsidieverlening en de subsidievaststelling. Het college van B&W toetst de subsidieaanvraag en besluit vervolgens om al dan niet over te gaan tot het verlenen van de aangevraagde subsidie. Wanneer wordt besloten subsidie te verlenen, dan betekent dit niet dat een aanvragende partij een onomkeerbaar recht heeft op een bepaald subsidiebedrag. Het betekent slechts dat er een voorlopig recht is ontstaan op een subsidiebedrag. In veel gevallen worden er voorschotten op de subsidie verschaft.

Na afloop van een subsidietijdvak dient de instelling aan wie een subsidie is verleend opnieuw een aanvraag te doen ter vaststelling van de subsidie. Als de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd dan geeft het college een beschikking tot subsidievaststelling af. Het college kan de subsidie ook lager vaststellen, indien ze niet tevreden is over bijvoorbeeld de verrichte activiteiten. Met de vaststelling is het subsidiebedrag voor de aanvrager in beginsel definitief. Subsidiebesluiten kunnen ook direct in de vorm van een vaststellingsbesluit worden genomen. In de gemeente Slochteren kunnen bijvoorbeeld waarderingssubsidies en subsidies tot en met een bedrag van € 3.000 ineens worden vastgesteld. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer kan een subsidie tot € 5.000 direct of ambtshalve na 13 weken worden vastgesteld. Daarnaast kan de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten nog gegarandeerd worden door een uitvoeringsovereenkomst.

De Ommelander Rekenkamer heeft besloten om aantal feitelijke subsidieverstrekkingen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren tegen het licht te houden. Daarbij dient te worden gekeken naar het gehele subsidieproces van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren en de daarmee samenhangende beleidsdoelen. Pro Facto voert dit onderzoek uit.

Search