Rekenkamercommissie Nieuwegein: de subsidiëring van MOvactor

Jaarlijks ontvangt welzijnsorganisatie MOvactor ongeveer 1,9 miljoen euro subsidie van de gemeente Nieuwegein. MOvactor is één van de vier instellingen die gerekend worden tot de grote subsidieontvangers van de gemeente. De instelling speelt een belangrijke rol in het uitvoeren van het sociaal-culturele werk, het jongerenwerk en het vrijwilligerswerk. Voor de raad zijn de activiteiten en prestaties van MOvactor wat ongrijpbaar. De invloed van de raad en het college op het beleid van MOvactor is niet duidelijk. Dit geldt ook voor de invloed van de bevolking. In opdracht van de rekenkamercommissie gaat Pro Facto de subsidierelatie onderzoeken. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

In hoeverre is de subsidie van de gemeente Nieuwegein aan MOvactor doeltref-fend en doelmatig en welke invloed op het beleid hebben de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente?

Search