Ministerie van EL&I: procesevaluatie mosselzaadtransporten

In een in 2009 tussen de visserijsector, het ministerie van LNV en de natuurorganisaties gesloten convenant is afgesproken de mosselkwekerij/-visserij in de periode tot 2020 te verduurzamen. Dat betekent dat het op de bodem van de Waddenzee vissen naar mosselzaad, wat voor een ernstige verstoring van de bodem en het ecologische systeem zou zorgen, wordt vermeden. De nieuwe techniek, vissen met MZI, zou het mogelijk maken mosselen te kweken in de Waddenzee zonder ernstige verstoringen. In 2012 is voor transporten van mosselzaad van Zeeland naar de Waddenzee gedurende de periode 2 t/m 19 april voor het eerst een vergunning op grond van Natuurbeschermingswet verleend. In opdracht van het ministerie van EL&I voert Pro Facto een procesevaluatie uit van de mosselzaadtransporten. De vraagstelling voor de evaluatie luidt als volgt: Hoe moeten de voorbereiding, vergunningverlening en uitvoering van de Zuid-Noord transporten van MZI-mosselzaad worden beoordeeld, hoe heeft het systeem van toezicht en handhaving gefunctioneerd en welke voorstellen tot verbetering kunnen worden gedaan?

Search