Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: onderzoek naar het legesbeleid

De rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel heeft Pro Facto gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het legesbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel. Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag die bij de rekenkamercommissie leeftde over de inzichtelijkheid van de verhouding tussen de leges en de daaronder liggende kostprijzen. Ook de inzichtelijkheid van het beleid met betrekking tot de hoogte van de leges leek op voorhand niet optimaal. De vragen met betrekking tot het legesbeleid kwamen op naar aanleiding van informatie over de hoogte van sommige leges in relatie tot omringende en vergelijkbare gemeenten. De vragen zijn relevant omdat burgers voor veel van de diensten die het gemeentebestuur levert leges verschuldigd zijn (bijvoorbeeld voor een nieuw paspoort of een bouwvergunning). Het voorgaande leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag:

Hoe luidt het legesbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel, hoe komen de legestarieven tot stand en hoe verhouden de leges zich met de leges in vergelijkbare gemeenten?

 

Search