Rekenkamercommissie Urk: subsidiebeleid

De rekenkamercommissie van de gemeente Urk heeft onderzoek verricht naar het subsidiebeleid in de gemeente Urk. Het verlenen van subsidies is een van de instrumenten, welke het gemeentebestuur ten dienste staan om gewenste doelen te bereiken. Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de systematiek en de praktijk van het subsidiebeleid van de gemeente Urk en zo nodig aanbevelingen te formuleren. De centrale vraag, welke de commissie stelde was:

Hoe is het subsidiebeleid door het gemeentebestuur en de gemeentelijke afdelingen vormgegeven en op welke wijze wordt daar uitvoering aan gegeven?


Search