Rekenkamercommissie Urk: inhuur van derden

Dit onderzoek gaat over de inhuur van derden door de gemeente Urk. De rekenkamercommissie heeft dit onderwerp gekozen om meer inzicht te krijgen in de omvang en de verschijningsvorm van de inhuur van derden. In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal:

Hoe gaat de gemeente Urk om met de inhuur van derden, voldoet deze inhuur aan beleidsmatig te stellen uitgangspunten betreffende doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, zorgvuldigheid en transparantie en hoe wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd?

'Inhuur van derden' is een algemene aanduiding voor het inhuren van personen die uiteenlopende diensten verrichten. In dit onderzoek gaat het om personen of bedrijven die geen onderdeel zijn van de gemeente Urk en met wie een contract wordt afgesloten om voor de gemeente diensten te verrichten. De gemeente kan derden inhuren voor verschillende soorten diensten. Dit onderzoek focust zich op die diensten die van belang zijn voor het bereiken van de beleidsdoelen van de gemeente, de daaruit voortvloeiende taken en de controle daarop.

Search