Rekenkamercommissie Zwartewaterland: integrale handhaving

Voor het onderzoek geldt de volgende centrale onderzoeksvraag:

In hoeverre en op basis waarvan wordt er sturing gegeven aan het handhavingsbeleid en aan de sturing en de beheersing van de uitvoering daarvan? Vindt de handhaving doelmatig en rechtmatig plaats?

Het onderzoek is onderverdeeld in een onderzoeksfase en een oriëntatiefase. Doel van de oriëntatiefase is het formuleren van een normenkader en het afbakenen en uitwerken van de onderzoeksvragen.

Uitvoeren van de analyse (en oriëntatie) gebeurt vanuit een helder conceptueel kader. Dit betekent als referentiekader onder meer uitgaan van principes van samenhang tussen beleid, organisatie en uitvoering ('gesloten handhavingscyclus'), toezicht en handhaving daarbij zien als instrumenten om (hogere) doelstellingen te bereiken, passend binnen de geldende juridische kaders én het ook doelmatig organiseren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Arena Consulting.

Search