Rekenkamercommissie Haarlem: evaluatie gang van zaken stadion Oostpoort

De door de rekenkamercommissie geformuleerde probleemstelling luidde als volgt:

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen rond de planvorming en –ontwikkeling van het pro­ject stadion Oostpoort en in hoeverre voldoet het project aan de normen van deug­delijke projectrealisatie?

Deel 1 van het onderzoek betrof het opstellen van een feitenrelaas en een analyse van die bevindingen aan de hand van het normenkader voor de uitvoering van grote projecten. Deel 2 betrof nader onderzoek naar één of meer aspecten van het project die op basis van de ana­lyse van deel 1 nadere beschouwing verdienen. Het doel van het onderzoek was daarmee drie­ledig:
1. beschrijven van de gang van zaken rond het project stadion Oostpoort
2. beoordelen of die in overeenstemming is met de uitgangspunten van deugdelijke projectrealisatie, en
3. informatievoorziening aan de raad

Search