Rekenkamercommissie Culemborg: doeltreffendheid van handhavingsbeleid

In opdracht van de Rekenkamercommissie van Culemborg heeft Pro Facto een onderzoek uitgevoerd naar de handhaving van regelgeving door de gemeente in den brede, en in het bijzonder op het terrein van overlast en criminaliteit door jongeren. Geconcludeerd wordt dat de gemeente haar handhavingsbeleid over het algemeen goed heeft geregeld. Maar er zijn ook aandachtspunten en risico's voor een effectieve handhaving in de praktijk. Zo kampt de gemeente met een capaciteitstekort, bijvoorbeeld waar het gaat om de controle op de brandveiligheid. Hierdoor kunnen potentieel gevaarlijke situaties onopgemerkt blijven door de gemeente. Dit geldt ook voor de controle op de horecavergunning, waardoor zich mogelijk illegale situaties voordoen. Het rapport bevat een overzicht van de aandachtspunten en risico's op de verschillende handhavingsterreinen. De gemeente wordt aanbevolen een plan op te stellen om deze tekortkomingen weg te nemen, zodat de effectiviteit van de handhaving beter is gewaarborgd.

Het handhavingsbeleid om jeugdoverlast en -criminaliteit in Culemborg terug te dringen is, mede op verzoek van de gemeenteraad, diepgravender onderzocht door Pro Facto. In Culemborg is relatief veel overlast en criminaliteit en de bereidheid van burgers tot het aanspreken of aangeven van jongeren daalt. De gemeente heeft haar beleid in 2010 geïntensiveerd en verstevigd. Dit is tot nu toe vooral zichtbaar geworden in het preventieve spoor van het beleid: de toeleiding van jongeren naar onderwijs, zorg en werk. Het 'zure spoor', het daadwerkelijk repressief optreden op straat waar nodig, komt nog onvoldoende uit de verf. Ook is de aanpak van de gemeente niet zeker gesteld voor de lange termijn, wat wel nodig is. De aanpak van de gemeente en haar partners dreigt te versnipperen door de vele 'speerpunten' en overleggen van de partners. De gemeente wordt aanbevolen om haar beleid in een lange termijn perspectief te plaatsen en stap voor stap tot effectieve oplossingen voor de problemen van en door jongeren te komen.

Search