Agentschap Telecom: Op etherdaad betrapt - Een onderzoek naar de profielen en motieven van etherpiraten

Op 12 maart 2003 is het Agentschap Telecom (AT) gestart met het project Ether­flits. Dit project had als doelstelling om "het misbruik van de FM om­roepband door etherpiraten op 1 maart 2004 structureel te reduceren met 25 tot 75 procent vergeleken met hetzelfde meetmoment in 2003".

De kern van etherflits was een intensief handhavingsproject, waarbij zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk werd opgetreden. De strafrechtelijke wijze van handhaving vond plaats in samenwerking met de politie. De offi­cier van justitie heeft in de regel een schikkingsvoorstel van € 1.100 gedaan bij de eerste overtreding. Daarnaast werd het bestuursrecht toegepast door een last onder dwangsom van € 2.250 per geconstateerde overtreding per week op te leggen. Bij reci­dive binnen twee jaar werd de dwangsom verbeurd verklaard. Bij binnentreden werd regelmatig de zender in beslag ge­nomen en verbeurd verklaard. Dit gebeurde niet alleen bij piraten die op he­terdaad betrapt werden, er vond ook inbeslagneming buiten heterdaad plaats. Daarnaast werden piraten door gemeenten aangepakt door handha­vend op te treden tegen door piraten geplaatste illegale zendmasten. Zend­masten ho­ger dan 5 meter zijn vergunningplichtig.

Blijkens het Eindrapport project Etherflits is de doelstelling gerealiseerd door­dat er op 1 maart 2004 sprake was van een reductie van 62 procent van ille­gale zend­activiteiten in de FM-omroepband ten opzicht van 1 maart 2003. 85 Procent van de etherpiraten zou (voorlopig) gestopt zijn met uitzenden als er sprake is van een opgelegde dwangsom.

Dit onderzoek handelde over de drijfveren van etherpiraten. Daar­bij wordt aandacht besteed aan hun achtergrond, profielen, motieven en oordelen over ervaringen met het Agentschap Telecom. Ook wordt ingegaan op handha­ving in het algemeen en de aanpak van etherpiraterij in het bijzon­der.

Search