Provincie Noord-Holland: Handhaving in samenhang - nalevingsstrategie omgevingsrecht 2010-2013

De provincie Noord-Holland had het beleid voor de milieuhandhaving in 2004 vastgelegd in de nota 'Glashelder en Glashard'. In 2006 is deze nota geïntegreerd met de nalevingstrategie milieuhandhaving. Deze geïntegreerde nota bevat de uitgangspunten en aanpak bij toezicht en handhaving van de milieuwetgeving. Conform de kwaliteitscriteria milieuhandhaving geeft de nota aan hoe de provincie omgaat met toezicht, repressief optreden, gedogen én de inzet van andere instrumenten om naleefgedrag te bevorderen. Op een aantal punten was de nota aan modernisering toe. In de eerste plaats was er een aantal ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Zo traden de Wabo en de nieuwe Waterwet in werking en verschoven de taken tussen provincie, gemeenten en waterschappen voor een deel. In de tweede plaats heeft er een aantal evaluaties van de uitvoering van de strategie uit Glashelder en Glashard plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de strategie niet op alle punten even effectief en efficiënt werkte en niet voldoende op maat was voor de verschillende terreinen waarop de provincie moet handhaven. De actualisering is uitgevoerd in de periode juni 2009-oktober 2009 door Arena Consulting en Pro Facto.

Search