Provincie Noord-Brabant: Brabantse handhavingsstrategie

In 2004 en 2007 zijn de Brabantse handhavingsstrategieën het milieurecht (2004) en het omgevingsrecht vastgesteld. De Brabantse handhavingsstrategie uit 2007 wordt op grond van een aantal ontwikkelingen en omstandigheden niet meer optimaal geacht, op grond waarvan besloten is tot aanpassing van de strategie. De volgende redenen voor de noodzaak tot aanpassing van de handhavingsstrategie kunnen worden onderscheiden:

- De strategie is ontworpen voor het milieurecht en is minder gericht op andere onderdelen van het omgevingsrecht (zoals ruimtelijke ordening en bouw). De milieustrategie blijkt niet één op één toepasbaar op andere onderdelen van het omgevingsrecht.

- Er zijn nieuwe ontwikkelingen rond nieuwe sanctie-instrumenten voor het bestuur die de effectiviteit en efficiency van de handhaving kunnen verbeteren. Daarbij gaat het om de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking.

- De samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhavende instanties is de afgelopen jaren veranderd.

- Er is sprake van (toenemende) capaciteitstekorten. Toezichthouders en handhavers, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk, moeten prioriteiten stellen waarbij afwijking van de huidige strategie onvermijdelijk kan zijn.

- Het denken over effectiviteit en efficiency van handhaving is geëvolueerd.

- In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een integratie gaande van de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht. Daarnaast is het rapport De tijd is rijp van de commissie-Mans verschenen, dat de vorming van 25 regionale omgevingsdiensten voor toezicht en handhaving van het gehele omgevingsrecht voorstelde.

- In de in 2007 vastgestelde Bestuursovereenkomst 'Handhaving omgevingsrecht provincie Noord-Brabant 2007-2012' is bepaald dat de gemeenschappelijke handhavingsstrategie minimaal tweejaarlijks wordt geëvalueerd, teneinde ervoor te kunnen zorgen dat de gemaakte afspraken in overeenstemming blijven met de ontwikkelingen op dit terrein.

Bovenstaande factoren hebben er tezamen toe geleid dat het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg heeft besloten tot een actualisering van de handhavingsstrategie. Pro Facto is ingeschakeld deze te ontwikkelen.

Search