Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: regie op samenwerking

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. Dat apparaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meeste werkzaamheden. Daarnaast komt het voor dat taken en werkzaamheden door derden worden uitgevoerd. Bij deze uitvoering door derden kan gekozen worden voor verschillende (juridische) vormen. Samenwerkingsrelaties kunnen publiekrechtelijk of privaatrechtelijk van aard zijn. Gedacht kan worden aan verbonden partijen als bedoeld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), gemeenschappelijke regelingen, de oprichting van vennootschappen en stichtingen en subsidierelaties.

Een gemeente kan participeren in een woud van diverse vormen van samenwerkingsrelaties. De rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel wil meer inzicht in de bestaande vormen en de daarbij behorende sturingsmogelijkheden. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Welke politiek-bestuurlijke instrumenten heeft de gemeente, en dan in het bijzonder de gemeenteraad, in samenwerkingsrelaties waarin ze een bestuurlijk, beleidsmatig en/of financieel belang heeft?

Zoeken