transparant

ProFacto&Bout

Onderzoek naar bed-bad-broodvoorzieningen

Wanneer vreemdelingen zijn uitgeprocedeerd en bereid zijn actief mee te werken aan hun terugkeer is er in beginsel voor de duur van twaalf weken onderdak in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel. Overige uitgeprocedeerde vreemdelingen hebben geen recht op opvang door het COA. Voor een deel van deze groep bieden diverse gemeenten in ons land vormen van noodopvang aan. Dit gebeurt veelal door zelf bed-bad-broodvoorzieningen te organiseren of door maatschappelijk initiatieven financieel te ondersteunen. Het bestaan van deze voorzieningen naar de landelijke opvang ligt politiek gevoelig, zoals regelmatig blijkt uit berichtgeving in de media. De landelijke overheid veronderstelt dat dergelijke lokale voorzieningen het rijksbeleid ten aanzien van (vrijwillige) terugkeer en vertrek van uitgeprocedeerde vreemdelingen zou doorkruisen. 

Jeugdhulp, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

Op 1 mei jl heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB; ECLI:NL:CRVB:2017:1477) geoordeeld over een situatie waarbij het college een verzoek om jeugdhulp heeft afgewezen, omdat het college van mening was dat eigen mogelijkheden – zorgverlening door moeder - toereikend zouden zijn.In deze nieuwsbrief een korte samenvatting van deze uitspraak, gevolgd door de voor gemeenten hieruit te leren lessen.

Digitalisering bestuursrechtspraak

Ook de bestuursrechtspraak is aan de beurt voor (verdere) digitalisering. Na enkele pilots zijn de verwachtingen hoog voor wat betreft snelheid, finaliteit, communicatie en acceptatie van de bestuursrechtspraak.

Voor de invoering zijn de artikelen 8:36a – e in de Algemene wet bestuursrecht toegevoegd.

Houdt u rekening met de volgende vuistregels:

Ontslag op staande voet, een onverantwoorde gok?!

Onder het oude, tot 1 juli 2015 geldende recht, was de afwikkeling van een ontslag op staande voet betrekkelijk overzichtelijk. De financiële risico’s konden meestal vrij redelijk worden ingeschat. Inmiddels is duidelijk dat dit door invoering van de WWZ per 1 juli 2015  ingrijpend is gewijzigd. Na een ontslag op staande voet is de werkgever de regie goeddeels kwijt. Aan het eind van de rit kan hij voor aanzienlijke kosten komen te staan die zomaar meer dan een jaarsalaris kunnen bedragen. Hoe zit dat?

Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Op 1 januari 2017 eindigde het overgangsjaar waarin zorgaanbieders de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dienden te implementeren. Vanaf nu zal moeten blijken of hetgeen de Wkkgz voorschrijft in de dagelijkse zorgpraktijk doeltreffend maar vooral ook praktisch uitvoerbaar is en hoe inspecties zullen omgaan met het toezicht op -, en de handhaving van deze nieuwe wet. 

Van Wob naar Woo?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de aanspraken van burgers en bedrijven op informatie van de overheid. Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) wil de aanspraak op publieke informatie versterken door de toegang tot deze informatie als recht van burgers te verankeren. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het uit eigen beweging openbaar maken van bepaalde categorieën informatie verplicht te stellen. Overheidsorganen moeten dan ook een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. 

Pagina 1 van 2

Abonneren op onze nieuwsbrief

* verplicht