WODC: evaluatie Wet biometrie

opdrachtgever WODC
jaartal lopend

Het beleid ten aanzien van grensbewaking, toelating en uitzetting van vreemdelingen en toezicht op in Nederland verblijvende vreemdelingen is in Nederland geregeld door de Wet van 23 november 2000 tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (hierna: Vreemdelingenwet 2000). In deze wet is mede het toegestane gebruik van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken en gezichtsopnames vastgelegd. Sinds de vaststelling van de Vreemdelingenwet in 2000 is de wet op dit punt enkele malen gewijzigd. Vanaf 2007 werd in de wet geregeld dat bij vreemdelingen twee vingerafdrukken en een gezichtsopname worden afgenomen. Deze gegevens zijn sinds 2014 ook opgeslagen op het vreemdelingendocument, zonder dat er overigens sprake was van centrale opslag.

De Wet biometrie past de Vreemdelingenwet 2000 op drie punten aan. Ten eerste worden de vast te leggen biometrische gegevens uitgebreid, waardoor voortaan een gezichtsopname en tien vingerafdruk-ken worden geregistreerd. In de tweede plaats is voortaan sprake van centrale opslag van de gegevens, die voorheen enkel op het identiteitsdocument zelf werden opgeslagen. De derde en laatste wijziging betreft de koppeling van de biometrische gegevens aan één unieke combinatie van naam en vreemde-lingennummer, waaronder de vreemdeling in het vervolg administratief bekend zal staan.

Bij bespreking in de Tweede Kamer is een door D66 ingediend amendement aangenomen waardoor in de wettekst een zogenaamde horizonbepaling is opgenomen. Dit houdt in dat de wet zeven jaar na invoering (per 1 maart 2021) van rechtswege wordt ingetrokken, tenzij anders wordt besloten (Hande-lingen II 2012-2013, 43-9). Om tot een goed gefundeerd besluit hierover te komen is tevens een evaluatie van de wet opgenomen. Het WODC heeft de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Pro Facto neemt een belangrijik deel van de uitvoering voor zijn rekening. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Voor welke doeleinden worden biometrische kenmerken van vreemdelingen gebruikt, wordt bij de verwerking van biometrische gegevens voldaan aan de wettelijke vereisten en voldoen deze gegevens aan de criteria van kwaliteit en betrouwbaarheid en in hoeverre worden de doelstellingen gerealiseerd die de wetgever met de Wet biometrie voor ogen stonden?

Pro Facto Tweets