Kamer van Koophandel: ruimte voor werk, werk voor ruimte; onderzoek over regellichte zone in de Veenkolonieën

opdrachtgever Kamer van Koophandel
jaartal 2005

In opdracht van de Kamer van Koophandel, MKB Noord, Streekraad Oost-Groningen en Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën

november 2005

Het Pro Facto-rapport Ruimte voor werk, werk voor ruimte (klik hier om dit rapport te downloaden) was aanleiding voor gesprekken tussen de regio en het ministerie van Economische Zaken. Deze gesprekken hebben in korte tijd tot een convenant geleid dat moet leiden tot een beter ondernemersklimaat in de Veenkoloniën.In onderstaand bericht van de Groninger Internet Courant (29 juni 2006) is meer informatie te lezen:


Ruimte voor ondernemers in Veenkoloniën en Oost-Groningen

 

Op 7 juni ondertekenen vertegenwoordigers van de Agenda voor de Veenkoloniën, de Streekraad Oost-Groningen, de Kamers van Koophandel Drenthe en Groningen en het MKB-Noord een convenant met staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken (EZ). Daarmee wordt Veenkoloniën/Oost-Groningen het eerste pilotgebied in Nederland. Doel van het convenant is het ondernemingsklimaat in de Veenkoloniën/Oost-Groningen te verbeteren.

Van Gennip start twee regionale pilots in Nederland, namelijk met Veenkoloniën/Oost-Groningen en het Noordzeekanaal-gebied. De pilots zijn gericht op het verbeteren van het ondernemingsklimaat. In Oost-Groningen/Veenkoloniën worden vier landelijke trajecten in één groot project samengevoegd en uitgevoerd. Dit zijn de aanpak van strijdige regels, de invoering van het Bedrijvenloket, het doorlichten en vereenvoudigen van vergunningen en de invoering van de Omgevingsvergunning. Daarnaast werken de regionale convenantpartijen aan het beter benutten van beleidruimte ten behoeve van ondernemers op het gebied van ruimtelijke ordening.

Het convenant is de uitwerking van afspraken om het ondernemingklimaat te verbeteren in de regio tussen de Agenda voor de Veenkoloniën, de Streekraad Oost-Groningen, de Kamers van Koophandel Drenthe en Groningen en het MKB-Noord. Vorig jaar gaven deze partijen een onderzoeksopdracht aan bureau Pro Facto om een concept voor een regellichte zone uit te werken. Dat rapport is in december 2005 gepubliceerd. Het rapport was aanleiding voor de gesprekken tussen de regio en het ministerie. Deze gesprekken hebben in korte tijd tot dit convenant geleid.

Het ministerie van EZ stelt menskracht en middelen beschikbaar om de afspraken uit het convenant uit te voeren. Ten behoeve van de ondernemers wordt een regionaal meldpunt ingericht. Daar kunnen zij hun ervaringen en suggesties met betrekking tot knelpunten in de dagelijkse praktijk melden. Aan de hand hiervan proberen de convenantpartijen deze knelpunten op te lossen. Om de communicatie naar ondernemers te verbeteren worden bedrijvenloketten opgericht. Daarbij wordt aangesloten op het landelijke bedrijvenloket. Tevens worden de (gemeentelijke) vergunningenstelsel doorgelicht en waar mogelijk vereenvoudigd of zelfs afgeschaft. Eén en ander moet een beter ondernemingsklimaat opleveren. Met de betrokken regionale partijen wordt een regionaal convenantoverleg ingericht dat de voortgang van de trajecten bewaakt en zorgt voor de uitvoering. Ook gaan de regionale partijen samen onderzoeken of ondernemers de beleidsruimte, die er ook nu al is, wel optimaal benutten.

 

 

Pro Facto Tweets